Trung Tâm Narada
Seattle, Washington, U.S.A.

Đức Phật và Phật Pháp

Hòa thượng Narada
Phạm Kim Khánh dịch và đọc


MP3 audio files

Mục lục

01_dppp_01a.mp3
02
_dppp_01b.mp3
Chương 01: Từ Đản sanh đến Xuất gia
Chương 02: Chiến đấu để thành đạt Đạo quả
03_dppp_02a.mp3
04
_dppp_02b.mp3
Chương 03: Đạo quả Phật
05_dppp_03a.mp3
06
_dppp_03b.mp3
Chương 03 (tt)
Chương 04: Sau khi Thành Đạo
Chương 05: Cung thỉnh Đức Phật truyền bá giáo pháp
Chương 06: Hai bài pháp đầu tiên
07_dppp_04a.mp3
08_dppp_04b.mp3
Chương 06 (tt)
Chương 07: Truyền bá giáo pháp
Chương 08: Đức Phật và thân quyến
09_dppp_05a.mp3
10_dppp_05b.mp3
Chương 8 (tt)
Chương 09: Đức Phật và thân quyến (tt)
Chương 10: Những người chống đối và những đại thí chủ
11_dppp_06a.mp3
12_dppp_06b.mp3
Chương 10 (tt)
Chương 11: Những đại thí chủ trong hàng vua chúa
13_dppp_07a.mp3
14_dppp_07b.mp3
Chương 11 (tt)
Chương 12: Con đường hoằng pháp
Chương 13: Đời sống hằng ngày của Đức Phật
Chương 14: Đại Niết Bàn
15_dppp_08a.mp3
16_dppp_08b.mp3
Chương 14 (tt)
   
17_dppp_09a.mp3
18_dppp_09b.mp3
Chương 15: Phật giáo là gì?
19_dppp_10a.mp3
20_dppp_10b.mp3
Chương 16: Vài đặc điểm của Phật giáo
Chương 17: Bốn chơn lý cao thượng
21_dppp_11a.mp3
22_dppp_11b.mp3
Chương 17 (tt)
Chương 18: Nghiệp báo
Chương 19: Nghiệp là gì?
23_dppp_12a.mp3
24_dppp_12b.mp3
Chương 19 (tt)
Chương 20: Sự báo ứng của Nghiệp
25_dppp_13a.mp3
26_dppp_13b.mp3
Chương 21: Tính chất của Nghiệp
Chương 22: Khởi thủy của đời sống
Chương 23: Đức Phật và vấn đề thần linh tạo hóa
27_dppp_14a.mp3
28_dppp_14b.mp3
Chương 23 (tt)
Chương 24: Do đâu tin có tái sanh?
Chương 25: Thập nhị nhơn duyên
29_dppp_15a.mp3
30_dppp_15b.mp3
Chương 26: Những hình thức sanh và tử
Chương 27: Những cảnh giới
Chương 28: Hiện tượng Tử Sanh
Chương 29: Cái gì đi tái sanh?
31_dppp_16a.mp3
32_dppp_16b.mp3
Chương 30: Trách nhiệm tinh thần
Chương 31: Nghiệp chuyển lên và chuyển xuống
Chương 32: Nghiệp báo và tái sanh với người phương Tây
Chương 33: Niết Bàn
   
33_dppp_17a.mp3
34_dppp_17b.mp3
Chương 34: Đặc tánh của Niết Bàn
Chương 35: Con đường Niết Bàn: Giới
Chương 36: Con đường Niết Bàn: Định
35_dppp_18a.mp3
36_dppp_18b.mp3
Chương 36 (tt)
Chương 37: Chướng ngại tinh thần
Chương 38: Con đường Niết Bàn: Tuệ
37_dppp_19a.mp3
38_dppp_19b.mp3
Chương 39: Phẩm hạnh A-la-hán
Chương 40: Lý tưởng của Bồ-tát
39_dppp_20a.mp3
40_dppp_20b.mp3
Chương 41: Ba-la-mật
41_dppp_21a.mp3
42_dppp_21b.mp3
Chương 41 (tt)
43_dppp_22a.mp3
44_dppp_22b.mp3
Chương 42: Tứ vô lượng tâm
45_dppp_23a.mp3
46_dppp_23b.mp3
Phụ đính: Những bước thăng trầm
47_dppp_24a.mp3
48_dppp_24b.mp3
Giới thiệu Tác giả

 

Sách

[ Mục lục Tổng quát ]


Chân thành cám ơn Bác Phạm Kim Khánh đã gửi tặng bộ băng audio-cassettes.
Nhóm Phật tử Tây Úc chuyển âm sang dạng MP3.
(Bình Anson, 08-2004)